Основни суд у првом степену:

-Суди за кривична дела за која је главна казна предвиђена  новчана казна или казна  затвора   до 10  година,  ако за поједине  од њих није надлежан  други  суд и за кривична дела из своје надлежнсоти одлучује по молби за престанак мере безбеднсоти или правне последице осуде.

 

-Основни суд у првом степену суди у грађанско-правним споровима ако за поједине од њих није надлежан други суд и води извршне и ванпарничне поступке за које није надлежан други суд.

 

-Основни   суд  у  првом  степену  суди  и  у  стамбеним   споровима,споровима поводом заснивања, постојања и престанка радног односа, о правима, обавезама и одговорносима из радног односа , о накнади штете које радник претрпи на раду или у вези са радом, споровима поводом запошљавања,стамбених потреба на основу рада.

 

-Основни суд пружа грађанима правну помоћ, међународну правну помоћ и врђи друге послове одређене Законом.

 

-Законом се може предвидети да у одређеним врстама правних ствари поступају само неки општински судови са подручја истог Вишег суда

ОГЛАСНА ТАБЛА // OGLASNA TABLA // HIRDETŐTÁBLA

Refresh
Files in directory (./dokumenti/oglasi):